`

Witamy na stronie internetowej PUK SERWIS Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna RODO

          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj─Ö, ┼╝e:
 

1. Administratorem Pa┼ästwa danych osobowych jest PUK Serwis – Sp. z o.o. z siedzib─ů w Siedlcach (08-110) Siedlce, przy ul. Brzeskiej 110.
 

2. Pa┼ästwa dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji us┼éug zarzadzania i administrowania nieruchomo┼Ťci─ů wspóln─ů we wspólnotach mieszkaniowych i spó┼édzielniach mieszkaniowych administrowanych przez PUK Serwis – Sp. z o.o., w tym do usuwania awarii, przeprowadzenia stanu kontroli instalacji, naliczania zaliczek na poczet utrzymania nieruchomo┼Ťci wspólnych i zaliczek na dostaw─Ö mediów, windykacj─Ö nale┼╝no┼Ťci na rzecz administrowanych wspólnot mieszkaniowych, obs┼éugi zg┼éosze┼ä, udzielania odpowiedzi na zg┼éoszenia, odpowiedzi na pytania w formie pisemnej i elektronicznej, w celu dokonania remontów w nieruchomo┼Ťci wspólnej; a tak┼╝e w celu odpowiedzi na korespondencj─Ö pisemn─ů i mailow─ů przesy┼éana do PUK Serwis – Sp. z o.o. w ww. sprawach lub innych sprawach.
 

3. Podanie danych jest niezb─Ödne do wykonania zada┼ä zarz─ůdcy.
 

4. Kategorie danych osobowych obejmuj─ů imi─Ö i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, ilo┼Ť─ç osób mieszkaj─ůcych w gospodarstwie domowym.
 

5. Pa┼ästwa dane osobowe mog─ů by─ç przekazywane podmiotom przetwarzaj─ůcym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy us┼éug IT; dostawcom poczty, kurierom, kontrahentom wspólnot mieszkaniowych wykonuj─ůcych us┼éugi na zlecenie PUK Serwis - Sp. z o.o. lub wspólnoty/spó┼édzielni w lokalu Pa┼ästwa.
 

6. Pa┼ästwa dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres niezb─Ödny do realizacji celów okre┼Ťlonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowi─ůzuj─ůcego prawa.
 

7. Posiadaj─ů Pa┼ästwo prawo dost─Öpu do tre┼Ťci swoich danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usuni─Öcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofni─Öcia zgody w dowolnym momencie bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.
 

8. Pa┼ästwa dane nie b─Öd─ů przekazywane do pa┼ästwa trzeciego ani organizacji mi─Ödzynarodowej.
 

9. Maj─ů Pa┼ästwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmuj─ůcego si─Ö ochron─ů danych osobowych, którym jest Prezes Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uznaj─ů Pa┼ästwo, i┼╝ przetwarzanie Pa┼ästwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep┼éywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz─ůdzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 

10. Dane udost─Öpnione przez Pa┼ästwa nie b─Öd─ů podlega┼éy zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.