`

Witamy na stronie internetowej PUK SERWIS Sp. z o.o.

Klauzula informacyjna RODO

          Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PUK Serwis – Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach (08-110) Siedlce, przy ul. Brzeskiej 110.
 

2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu realizacji usług zarzadzania i administrowania nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych i spółdzielniach mieszkaniowych administrowanych przez PUK Serwis – Sp. z o.o., w tym do usuwania awarii, przeprowadzenia stanu kontroli instalacji, naliczania zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnych i zaliczek na dostawę mediów, windykację należności na rzecz administrowanych wspólnot mieszkaniowych, obsługi zgłoszeń, udzielania odpowiedzi na zgłoszenia, odpowiedzi na pytania w formie pisemnej i elektronicznej, w celu dokonania remontów w nieruchomości wspólnej; a także w celu odpowiedzi na korespondencję pisemną i mailową przesyłana do PUK Serwis – Sp. z o.o. w ww. sprawach lub innych sprawach.
 

3. Podanie danych jest niezbędne do wykonania zadań zarządcy.
 

4. Kategorie danych osobowych obejmują imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, ilość osób mieszkających w gospodarstwie domowym.
 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcy usług IT; dostawcom poczty, kurierom, kontrahentom wspólnot mieszkaniowych wykonujących usługi na zlecenie PUK Serwis - Sp. z o.o. lub wspólnoty/spółdzielni w lokalu Państwa.
 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 2, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 

7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 

8. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
 

9. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1).
 

10. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.