`

Witamy na stronie internetowej PUK SERWIS Sp. z o.o.

PSZOK

W związku ze stanem epidemii, mając na uwadze bezpieczeństwo wprowadzamy nowe procedury:

- Procedury przyjęcia odpadów na PSZOK Miasta Siedlce - pobierz

- Procedury przyjęcia odpadów na PSZOK Gminy Siedlce - pobierz

 

 

Zasady przyjmowania odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Siedlce i Gminy Siedlce
1. Zgłoszenie przywiezienia odpadów w pokoju nr 1 lub nr 4  (I wejście w budynku od bramy wjazdowej – wejście A).
2. Zarejestrowanie odpadów na podstawie dokumentu potwierdzającego adres zamieszkania lub  na podstawie deklaracji odbioru odpadów podpisanej w Urzędzie Miasta lub Urzędzie Gminy.
3. Rozładunek odpadów przez osoby dostarczające odpady we wskazane miejsce przez pracownika PSZOK.
Zakaz wjazdu samochodów z odpadami bez zgłoszenia w pokoju nr 1 lub nr 4 (I wejście w budynku od bramy wjazdowej – wejście A).

 

Regulamin

 

1. PSZOK Miasto Siedlce (Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych) ul. Brzeska 110 w Siedlcach (baza PUK Serwis Spółka z o.o.) pokój nr 1 lub nr 4 wejście A, czynny jest od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2020 roku w poniedziałki i środy w godzinach od 10:00 do 18:00, wtorki w godzinach od 13:00 do 16:00, w czwartki i piątki w godzinach od 8:00 do 16:00 oraz soboty w godzinach od 9:00 do 14:00 (poza dniami ustawowo wolnymi od pracy).


2. Z PSZOK-u mogą korzystać wyłącznie mieszkańcy Miasta Siedlce. PSZOK Miasto Siedlce nie przyjmuje odpadów z działalności gospodarczej.


3. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach miasta Siedlce, przyjmowane są i odnotowywane w ewidencji po okazaniu dokumentu potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie miasta Siedlce lub dokumentu, z którego wynika, że nieruchomość, na której zostały wytworzone, leży w granicach Miasta Siedlce.


4. Rozładunek odpadów komunalnych przyjmowanych do PSZOK odbywa się przez osoby dostarczające odpady.


5. Odpady komunalne dostarczone do PSZOK powinny być POSEGREGOWANE NA POSZCZEGÓLNE RODZAJE ODPADÓW W WORKACH, NIE MOGĄ BYĆ ZMIESZANE ZE SOBĄ 1 ZANIECZYSZCZONE INNYMI ODPADAMI ORAZ WŁAŚCIWIE ZABEZPIECZONE - z uwagi na możliwość wycieku płynów, wydostania się substancji niebezpiecznych, przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, zawierających informację o rodzaju odpadu.


6. Do PSZOK przyjmowane są bezpłatnie następujące rodzaje odpadów, dostarczane przez właścicieli nieruchomości położonych w granicach miasta Siedlce:
• tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania wielomateriałowe
• papier i tektura, opakowania z papieru i tektury
• szkło oraz opakowania ze szkła
• odpady zielone
• popiół z palenisk domowych
• odzież i tekstylia
• meble i inne odpady wielkogabarytowe
• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
• przeterminowane leki
• zużyte baterie i akumulatory
• chemikalia
• zużyte opony pochodzące z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t
• odpady budowlane i rozbiórkowe
• wełna mineralna
• szkło okienne
• tonery


7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
• papy
• eternitu
• waty szklanej
• opony z felgami
• części samochodowych


8. Kontakt:
• Ochrona Środowiska - 25 644 23 66
• Centrala - 25 632 84 01


Sporządziła:
• Jolanta Celińska - Biuro Obsługi Klienta Wywóz Odpadów - 25 632 46 26